โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สถานศึกษา

การอบรมห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  นายไพศาล  นาขวัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูในสถานศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย  เข้าร่วมอบรมโครงการห้องเรียนสีเขียวรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ชั้น ๔  อาคารประชาร่วมใจ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  นายมนตรี  อารีราษฏร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ เวทีกลางสะพานหิน  จ.ภูเก็ต

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

     เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร แสดงความยินดี รับฟังนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ทิศทางการบริหารงาน ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ กิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยมี นายชรินทร์  ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ซึ่งการจัดปฐมนิเทศมีผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

Read more...

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้ชื่อ "กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๑" ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่โรงยิมเนเซี่ยม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการแข่งขันจะเน้นกีฬาที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ เช่น วิ่ง ๖ คน ๗ ขา ตีกอล์ฟท้องถิ่น ชู้ตบาสลงห่วง เตะบอลเข้าประตู วิ่งผลัดฮูล่าฮูป และมีการแบ่งกีฬาโดยการแข่งเป็นระบบโซน เช่น วอลเลย์บอล และตะกร้อวง เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการโชว์ริ้วขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามตระการตาของหน่วยกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง ๑๔ จังหวัด ที่มารวมตัวกันบนเกาะภูเก็ต โดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผ่านถนนมนตรี เข้าสู่สนามกีฬายิมเนเซียม ๔,๐๐๐ ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน

Read more...

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๑

แถลงข่าวกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้

     19 มี.ค.58 ที่ห้องอาเขต โรงแรมภูเก็ตเมรอ์ลิน นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกับนายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตและนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "กีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11" ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้น ในระหว่างวัน 29-30 มีนาคม 2558 ที่โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเน้นกีฬาที่สร้างเสริมความสัมพันธ์ เช่น วิ่ง 6 คน 7 ขา ตีกอล์ฟท้องถิ่น ชู้ตบาสลงห่วง เตะบอลเข้าประตู วิ่งผลัดฮูล่าฮูป และมีการแบ่งกีฬาโดยการแข่งเป็นระบบโซน เช่น วอลเลย์บอล และตะกร้อวง เป็นต้น  ทั้งนี้ยังมีการโชว์ริ้วขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามตระการตาของหน่วยกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัด ที่จะมารวมตัวกันบนเกาะภูเก็ต โดยขบวนจะเริ่มเคลื่อนจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ผ่านถนนมนตรี เข้าสู่สนามกีฬายิมเนเซียม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหิน

Read more...

ค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต

    เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู้รักสามัคคี ฝึกระเบียบวินัย และความอดทน  โดยมี นายชรินทร์ ชังอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือในครั้งนี้

Read more...

การตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA

     เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๐๐น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคใต้ รุ่นที่ ๑ ในระดับ OBEC QA  โรงเรียนได้นำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาในแง่มุมต่างๆ และระบบการบริหารจัดการ ณ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจ โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 

Read more...

การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

   เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำโดย นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการเตรียมรับประเมินโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน ๖ ด้าน การแสดงของนักเรียน ซุ้มนิทรรศการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใต้ คำขวัญ "สืบสานวัฒนธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี ณ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง E-Classroom ชั้น ๔ ตึกประชาร่วมใจและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

Read more...

กิจกรรม "English Day and New Year 2015"

     เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โครงการห้องเรียนพิเศษ EP MEP IEP ได้กำหนดจัดกิจกรรม "English Day and New Year 2015" โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที บูธกิจกรรม เกมภาษาอังกฤษ และการเล่านิทานภาษาอังกฤษ โดยมี นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดและแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทย์ฯและคณิตฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจจกรรมเข้าค่ายฯและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read more...