ประกาศ:

สถานศึกษา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า ชายนุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

      วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า ชายนุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินงานและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู บุคคลากร กรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค ๗ นายเรวัติ  อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดี 

Read more...

กิจกรรม วันคริสมาสต์

        วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้กล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

Read more...

การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Active E-Learning Learn21

       วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดร.ปริมล ไพรสำราญ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ท ผู้อำนวยการบริหาร เฮดสตาร์ท เอ็ดดูเคขั่น เเมเนจเม้นท์ :  Learn 21  พร้อมด้วย ดร.สุรดาภัทร สกุลเกษมชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหากิจกรรมหรือผู้อื่น : Interactive E-Learning : Learn 21 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อก้าวทันโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน วิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในโครงการ MOU ให้มีทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม Interactive E-Learning : Learn 21 ได้อย่างมีคุณภาพ

Read more...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร

        วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ  มารดาของ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร ศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และ ด.ช.อนันดา รัตนเพชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่สูญเสียบิดา มารดา ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลสงขลา

       วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา  โดยนายศิลปชัย ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา นำคณะครู และนักเรียน จำนวน 12 ท่าน ศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ผู้บริหาร คณะครู ทำบุญทอดกฐิน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

      วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) และร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน ในวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น.

Read more...

ศูนย์สอบ โครงการ สสวท จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการ สสวท. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ  ผลการดำเนิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอน โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตรวจสอบความพร้อมของศูนย์สอบและร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต     

Read more...

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓

       วันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมทักษะวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ "สุดยอดเด็กไทย ภูมิใจในถิ่น สืบศาสตร์และศิลป์ แห่งชาวดอกบัว" ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง  อ.เมือง จังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการแข่งขันฯ 

Read more...

งานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุฑิตาจิต จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๑" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ณ โรงแรมดารา จ.ภูเก็ต

Read more...