ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)

        วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางสาวอรอุมา ทองสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมแกนนำสายสืบลูกน้ำ เพื่อการป้องกันภัยโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน รู้จักยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค และการป้องกันภัยโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย 

Read more...

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

       วันที่ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม

       วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต  โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม การทำบุญ การเวียนเทียน เป็นต้น

Read more...

กีฬาสพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

       วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภายใต้ มิตรภาพเหนือชัยชนะภูเก็ต  เพื่อนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูง ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัยฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝีกฝนการทำงานเป็นทีม สร้างความรักในหมู่คณะ มีระเบียยวินัย รับผิดชอบ และใช้ว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพป.ภูเก็ตเกมส์ ครั้งที่ ๒ ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต นายสายัณห์ ไกรนรา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เป็นการนำกีฬาเข้าสู่ห้องเรียน และเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายได้คัดเลือกนักกีฬา แข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ ให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา ภายใต้คำว่า มิตรภาพเหนือชัยชนะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน เป็นอย่างดียิ่ง

Read more...

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒

     วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเรวัติ อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๖ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม กล้าแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด รวมถึงการแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด

Read more...

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

      วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สพป.ภูเก็ต จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านลูกเสืออย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ด้านกิจการลูกเสือปีที่ผ่านมา มุ่งให้เป็นเยาวชนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีวัฒนธรรมที่ดีงามอันจะส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้”

        วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้" ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธรรมวัฒน์ วงศ์เจริญยศ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อดุลย์ นาคะโร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิรนันท์  อยู่คงแก้ว วิทยากรให้ความรู้ในการอบรมฯ  การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน และพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามศักยภาพ  การจัดอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยครูผู้ช่วย ครู คศ.๑ ครู คศ.๒ และ ครูอัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น ๘๕ คน

Read more...

กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดสู่เครือข่าย

       วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม การสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดสู่เครือข่าย โดยมี นายธัญญวัฒน์  ชาญพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างนักเรียนแกนนำ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่กวีเอกของขาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒

       วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read more...