ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายปรับพืันฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดำเนินการกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้น ป.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง กิจกรรมเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ

Read more...

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๔ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล

   วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๕ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๑

      วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ ประธานคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีนางสาวฉัตรฤดี อัญชลีสังกาศ ประธานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวรายงานการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     ๑. เพื่อทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
     ๒. เพื่อสานสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ สร้างความรู้สึกแห่งกตัญญตา อันควรที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ซึ่ง หมายถึงสถาบันการศึกษาและการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน
     ๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ แสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา การปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป
     ๔. เพื่อแสดงความขอบคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ของบุตรธิดาชาวภูเก็ตทุกคน
ซึ่งงานวันแห่งความสำเร็จนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๓๒๓ คน และ กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม ๑๐๐ คะแนน จํานวน ๓๗ คน

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

      วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน ๔๕ คน เข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม) โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจ้ดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 

Read more...

จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      วันเสาร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๑๗๘ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๒ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม ABPK Open House "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล"

       วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรม ABPK Open House  "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่วิชาการ ด้วยมาตรฐานสากล" เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้เยื่ยมชมผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมรับชมการแสดงและเยื่ยมชมนิทรรศการตามซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

Read more...

ยินดีด้วยหัวใจ จากสายใยบัวชมพู

        วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานและแสดงความยินดี กับ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และคุณครูกัญญาภัทร สายสุวรรณ์  เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ และโรงเรียนบ้านสาคู  ณ โรงแรมเดอะพาโก้ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยกิจกรรมการเลือกตั้งในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมมารยาทไทย

        วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะครู จำนวน ๕ คน นักเรียน จำนวน ๓๔ คน และผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทไทย ครั้งที่ ๔ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีนายมณฑล ยิ่งยวด และนางสาวปัณณภัค บัลลังก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมารยาทไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ปฐมวัย จากโรงเรียนอนุบาลพะเยา

      วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา  โดยมีท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการดำเนินงานและบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...