ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๗/๒๕๖๗ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ดาวน์โหลด 

back to top