ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๓

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวคนึงนิตย์ ต๊ะผัด

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญดาว ยอดมณี

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวกชมณ มะโรงวัง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (สังคมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวจันทิมา พิบูลย์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวขนิษฐา บุญสุขานนท์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวทิพย์กมล ชิดจันทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวภานิสรา เท่งฮะ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลภัสรดา ชุมรักษ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
: ค.ม. (บริหารการศึกษา)

back to top