ประกาศ:

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - สกุล: นายวิลาศ  ปริญญานิยม

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

วิทยฐานะ: ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
อันดับ:
คศ.๓ 
ตำแหน่งเลขที่: 
๑๓๖
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม. สาขาไทยคดีศึกษา
โทรศัพท์: ๐๗๖-๒๑๒๓๒๙
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล: นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ: 
คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๑
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์: ๐๗๖-๒๑๒๓๒๙
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ - สกุล: นางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ: รองผู้อำนวยการชำนาญการ
อันดับ: 
คศ.๒
ตำแหน่งเลขที่: 
 ๑๕๘
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์: ๐๗๖-๒๑๒๓๒๙
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

back to top