ประกาศ:

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นายเชียร ศรีเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
3 ร.ต.ท.วิรัช ชัยวัชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายสมโภชน์ จงเจียมใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายบันลือศักดิ์ อุ่นเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางธนพร องค์สันติภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายบรรณวัชร พลคำ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9 นายวันใหม่ คงทองคำ กรรมการผู้แทนครู
10 นางกนกพรรณ ปรานวีระไพบูลย์ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
11 นายธนาคม ละอองกุล กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
12 นายพิศาล หัตการ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 พระมหาเรียน รตโน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
14 นายศิวะ เสียงหย่อง กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
15 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ

 PDF Version

back to top