ประกาศ:

ผลงานนักเรียน

รางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก ??

??? วิชาคณิตศาสตร์

  1. ด.ญ. กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน?
  2. ด.ญ. ธัญชนก ลิ่วลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง?
  3. ด.ญ.ปุญญิศา นวลเขียว ได้รับรางวัลชมเชย
Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายสรวิศ รักษาเขตร และเด็กชายชวนนท์ หนูนุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายอังกูร ผลิโกมล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

       โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน
       ๑.เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์
       ๒.เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล
       ๓.เด็กชายณคุณ  แก้วเสน

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

        โรงเรียนอนุบาล ภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

"รางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชย" การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

  1. เด็กชายอังกูร ผลิโกมล รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ และรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
  2. เด็กหญิงภธิญา อัศวธีระ รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
Read more...

รางวัล "เหรียญทองชนะเลิศ" การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญารินดา จินาภิรมย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รายการ การเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และ เด็กชายปัณณวิชญ์ สมพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ รายการ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ การแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ 2022 ITMC (International Talent Mathematics Contest)

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กชายณคุณ แก้วเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  เด็กหญิงปภาวี ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และเด็กหญิงวาท์ศิกานต์  จันทร์สัทธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ๒๐๒๒ ITMC (International Talent Mathematics Contest)

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่สอบได้  ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more...

รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และเกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี การสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงภิญญศิลป์ สินประสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ เด็กหญิงปภาวี ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับเกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี

Read more...

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ AIMO : Asia International Mathematical Olympiad

Read more...

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ World Mathematics Invitational

Read more...

รางวัลการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา เชาวลิต คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ปริญญารัศมิ์ บุญทรง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ณัฏฐกฤตา การะเวก คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย และ ด.ช.รัชพล แก้วบำรุง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more...

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ร่วมแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ รวม ๒ รายการ, เหรียญทองที่ ๑-๓ รวม ๕ รายการ, และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

       วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนฯ และ ด.ช.พัทธ์ เดชเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read more...

รางวัล "การแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2018"

       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EP และ MEP ที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรม Southern EP/MEP Open House ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)

       วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับที่ได้ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๗

       เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัล "ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ"

        วันที่ ๘ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ จากองค์กร หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญ มากมาย อาทิ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี ประเภทการประกวดต่างๆ จนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงมอบของขวัญที่ระลึก เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเองในรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน ต่อไป

Read more...

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุณณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เป็นตัวแทนภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗  ที่จะขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ต่อไป

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...