ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวจิตรามาศ สงวนงาม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาววรรณิศา สมจิตต์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
วท.บ. (ชีววิทยา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวณัฏฐา กิสลัย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวเหมือนฝัน ไขแสง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อ - สกุล: นางสาวอัจมาพร บิลยะขวา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริรัตน์ ประทีป ณ ถลาง

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ (การแนะแนว)

ชื่อ - สกุล: นายสุภัทร ลีลาพันสิทธิ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. ศิลปกรรม (ดนตรี)

ชื่อ - สกุล: นางสาวดารารัตน์ ภักดีคำ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิริพร หอมรื่น

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (สังคมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางชลลดา  หิรัญจรัสพิวัฒน์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ภาษาอังกฤษ)

back to top