ประกาศ:

งานบริหารวิชาการ


แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑


แบบฟอร์มแผนการสอนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (คลิกดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มบันทึกการเข้าสอน (คลิกดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มกำหนดการสอน (คลิกดาวน์โหลด)


สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต


back to top