ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เกิดระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)

ดาวน์โหลด 

back to top