ประกาศ:

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

       วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้และได้แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรม สนุกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน และ กิจกรรมสนุกกับคณิตศาสตร์ตามฐานการเรียนรู้ จำนวน ๖ ฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top