ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด 

back to top