ประกาศ:

วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดงานกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนได้ดำรงตนตามพระจริยวัตรด้านการอ่านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top