ประกาศ:

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" ๒๕๖๖

        วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรู้ทันภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าจำหน่ายและมีไว้ครอบครอบของบุหรี่ไฟฟ้า และสร้างแนวทางให้สามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top