ประกาศ:

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting

         โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในการจัดอบรมผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกอากาศจาก โรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top