ประกาศ:

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๖ คน เป็นนักเรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะและความสามารถเฉพาะด้านให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 

ประมวลภาพ

back to top