ประกาศ:

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chiness Test)

          วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chiness Test) สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ จำนวน ๑๓๐ คน การดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top