ประกาศ:

กิจกรรม "เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖"

          วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๕๖ คน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการปลูกจิตสำนึกของนักเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อนำความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย และความประพฤติของนักเรียน รวมทั้งเพื่อยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ประมวลภาพ 

 
back to top