ประกาศ:

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

          วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย จำนวน ๓๖ คน ร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถพัฒนาตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูกับเครือข่ายทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ประมวลภาพ 

back to top