ประกาศ:

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖

          วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการ จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นสมาขิกยุวกาชาด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top