ประกาศ:

กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการยาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมวอร์คแรลลี่ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นพระประมุข มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top