ประกาศ:

กิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม GSP

          โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔/๒, ๕/๒ และ ๖/๒ จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑, ๘ และ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)ในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

ประมวลภาพ 

back to top