ประกาศ:

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันอังคารที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน และวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปี ด้วยภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
๓. เพื่อให้นักเรียนสนใจ ตระหนักในคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วรรณคดีไทย
๔. เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติ

สำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยการจัดประกวดผลงานในแต่ละห้องเรียน และนำผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงละครเวที ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top