ประกาศ:

กิจกรรมค่ายฯ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

back to top