ประกาศ:

ครู

งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

      วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมงานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
       ๑.รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ประเภทสถานศึกษาประดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
       ๒.นายวิลาศ ปริญญานิยม รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
       ๓.นางสาวอรอุมา ทองสกุล รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       ๔.นางกัญจนาภา แช่มศรี รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       ๕.นางกัสมีนี ดุมลักษณ์ รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       ๖.นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
       ๗.นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสดิ์ รางวัลครูอัตราจ้างที่มีผลงานดีเด่น
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์

       วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กระชับความสัมพันธ์ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

       วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๐ คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒาสุขภาพในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

        วันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมหัลกสูตรการอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา

       วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างให้ครูตระหนักในความสำคัญของภาระและหน้าที่ของคำว่าครู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๙๙ คน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ โรงแรมประมุกโก้ จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

          วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมวางพวงมาลาสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เนื่องในวันถลางชนะศึก เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจัน ท่านผู้หญิงมุก ได้นำชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่า ปกป้องบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการถูกยึดครองอย่างกล้าหาญ จนข้าศึกต้องถอยทัพกลับไป เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๓๒๘  ณ ทุ่งถลางชนะศึก อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

       วันที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๖.๓๐ น. ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Read more...

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

        วันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔  นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่รับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (วฐ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐ จำนวน ๒๘ คน โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

        นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในระหว่างวันที่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามแผนการดำเนินงานโครงการนิเทศภายใน เพื่อการวางรากฐานของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รองฯสุชาดา เพชรสุทธิ์ , รองฯวันใหม่ คงทองคำ ,หัวหน้างานและหัวหน้าสายชั้น เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้

Read more...