ประกาศ:

ครู

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ ปีการศึกษา 2555

Read more...